Chuyên mục: Văn bản Sở GD-ĐT  
Ngày đưa tin: 20/03/2014    

Hướng dẫn số 320/HD-SGD ĐT về quy trình đánh giá, hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN