CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2017) VÀ 28 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989-22/12/2017)

Chuyên mục: Tin giáo dục  
Ngày đưa tin: 04/02/2013    

Công văn về thi GV dạy giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2012-2013

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỎ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ơ

Số:  76 /SGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn Hội thi giáo viên  dạy giỏi cấp THCS tỉnh Khánh Hòa năm học 2012-2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Khánh Hòa, ngày18  tháng 01 năm 2013

 

 

                                              Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP.

                 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Sở GDĐT Khánh Hòa hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS tỉnh Khánh Hòa năm học 2012-2013 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “DẠY TỐT – HỌC TỐT” trong các trường học nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc THCS; tăng cường và củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt ở các môn học.

- Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác và sử dụng sáng tạo, có hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

- Góp phần triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong trường học; động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và rèn luyện cho giáo viên tự học, sáng tạo. Qua Hội thi, các trường học phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở mỗi đơn vị và của toàn ngành.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục hiện nay.

II. Đối tượng, điều kiện và số lượng dự thi

1. Đối tượng

Là giáo viên đang giảng dạy tại các trường THCS trong tỉnh.

Mỗi Phòng GDĐT thành lập 01 đoàn dự thi; các trường THPT (có bậc THCS) đóng trên địa bàn (huyện, TX, TP) đăng ký dự thi cùng phòng GDĐT ở địa phương đó.

2. Điều kiện

 Giáo viên tham gia dự thi phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên;

- Phải có một sáng kiến kinh nghiệm (hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh (được viết thành báo cáo) đã được nhà trường (hoặc Phòng GDĐT) thẩm định và xếp loại từ C trở lên.

- Phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện (TX,TP) trong 2 năm trước. (năm học 2010-2011 và 2011-2012 hoặc trong năm 2012-2013)

Lưu ý: Những trường hợp chỉ đạt giáo viên giỏi cấp huyện (TX,TP) 01 năm nhưng có năng lực và triển vọng, Phòng GDĐT thành lập hội đồng thẩm định, lập hồ sơ xét đặc cách để đủ điều kiện tham gia dự thi cấp tỉnh.

Việc cử giáo viên tham gia dự thi nhiều môn sẽ là một trong những tiêu chí để xét giải toàn đoàn.

III. Hình thức, cách đánh giá của Hội thi

1. Hình thức thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 3 nội dung thi sau:

1.1. Nộp cho Ban Tổ chức Hội thi một SKKN (hoặc kết quả NCSPUD) trong thời gian 4 năm học gần nhất có nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường (hoặc của Phòng GDĐT).

1.2. Thực hiện một bài thi viết kiểm tra năng lực, thời gian làm bài 90 phút, kết hợp 2 hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận, nội dung tập trung vào các vấn đề sau:

- Luật Giáo dục

- Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên (THCS);

- Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh (Thông tư 58 của Bộ GDĐT);

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học, thực hiện qui trình biên soạn đề kiểm tra theo ma trận;

            - Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học (theo tinh thần công văn số 5842/BGDĐT-VP, ngày 1/9/2011 của Bộ GDĐT);

- Xử lý các tình huống sư phạm.

Trọng tâm chủ yếu là những phần có liên quan đến giáo viên.

1.3. Thực hiện 02 tiết dạy, gồm 01 tiết tự chọn và 01 tiết bốc thăm. Tiết dạy là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó.

- 02 tiết dạy sẽ dạy tập trung theo quy định. Sở GDĐT sẽ bố trí để giáo viên dự thi bốc thăm lớp dạy và ngày dạy ở tiết tự chọn; bốc thăm bài dạy, tiết dạy, lớp dạy và ngày dạy ở tiết còn lại.

Chương trình Hội thi:

Dự kiến Hội giảng diễn ra trong khoản thời gian từ tuần 31 đến 32 theo chương trình thực học. Thời gian dự kiến: từ ngày 01/4/2013 và kết thúc 8/4/2013

Nếu chương trình có tiết kiểm tra sẽ được chuyển sang tuần sau, tiết dạy tuần đó sẽ được bố trí dành cho Hội thi. Đối với môn có 1 tiết/tuần/khối lớp, Ban Tổ chức sẽ bố trí giáo viên dạy ở 2 khối lớp.

2. Cách đánh giá

2.1. Đánh giá kết quả thi của giáo viên

Sở GDĐT sẽ thành lập tiểu ban giám khảo đánh giá từng nội dung thi. Cụ thể:

a. Sáng kiến kinh nghiệm (hoặc kết quả NCKHSPUD) và bài thi năng lực sẽ được 2 giám khảo chấm độc lập, chấm theo thang điểm 10,00. Điểm của mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo, làm tròn số tới 02 chữ số thập phân.

Trong trường hợp có sự chênh lệch điểm giữa 2 giám khảo từ 2,00 điểm trở lên, thư ký phải báo cáo với Trưởng ban Giám khảo để trao đổi với 2 giám khảo xem xét lại, nếu vẫn không có sự thống nhất phải báo cáo với Trưởng Ban Tổ chức xem xét và quyết định.

b. Bài thi giảng:

+ Được đánh giá bằng Phiếu đánh giá tiết dạy theo quy định hiện hành về đánh giá, xếp loại tiết dạy của Sở GDĐT; thang điểm 20,00; xếp loại Giỏi, Khá, Trung bình và Chưa đạt;

+ Được ít nhất là 03 giám khảo chấm độc lập;

+ Điểm và xếp loại tiết dạy:

Nếu 1 trong 3 giám khảo có kết quả điểm lệch từ 3,0 điểm trở lên so với 2 giám khảo còn lại thì lấy kết quả chung là kết quả xếp loại của 2 giám khảo đó. Nếu kết quả điểm của 3 giám khảo có dấu hiệu bất thường (ví dụ: GK1: Giỏi, GK2: Khá, GK3: TB) thì Thư ký phải báo cáo cho Trưởng ban Tổ chức xem xét quyết định.

Điểm của tiết dạy là điểm trung bình cộng của 3 giám khảo.

c. Giáo viên được công nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải đồng thời đạt kết quả ở 3 nội dung thi như sau:

+ SKKN (hoặc kết quả NCSPUD) phải đạt từ 6,00 điểm trở lên;

+ Bài thi viết kiểm tra về năng lực phải đạt từ 8,00 điểm trở lên;

+ Bài thi giảng phải đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 01 tiết đạt loại giỏi.

d. Trong những giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh qua Hội thi, việc xem xét và khen thưởng cho giáo viên đạt kết quả xuất sắc có những yêu cầu sau:

+ SKKN (hoặc kết quả NCSPUD) phải đạt từ 7,00 điểm trở lên;

+ Bài thi viết kiểm tra về năng lực phải đạt từ 9,00 điểm trở lên;

+ 2 tiết dạy phải đạt loại giỏi, trong đó có ít nhất 1 tiết đạt từ 19,00 điểm trở lên.

2.2. Tiêu chí đánh giá, xếp giải và khen thưởng tập thể

Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau:

- Không có cán bộ, giáo viên vi phạm nội quy của Hội thi;

- Số lượng giáo viên tham gia dự thi có ở tất cả các môn;

- Tỉ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi/số giáo viên dự thi;

- Số giáo viên được đạt xếp loại Xuất sắc;

- Điểm trung bình các nội dung thi của giáo viên trong đơn vị.

Điểm trung bình (ĐTB) để xếp giải được tính bằng công thức ĐTB = {điểm SKKN + điểm bài thi năng lực + (điểm bài dạy TH tiết 1 + điểm bài dạy TH tiết 2) x 2}/6.

Nếu tất cả các tiêu chí trên đều bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ xem xét mức độ cố gắng của các đơn vị để trao giải.

IV. Yêu cầu thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ vào Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ban hành Kế hoạch tổ chức và nội quy Hội thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề thi, Ban Giám khảo chấm bài thi năng lực và dự giờ; Thanh tra giám sát và các tiểu ban phục vụ Hội thi.

- Lo kinh phí tổ chức Hội thi.

- Tổ chức khai mạc và tổng kết Hội thi.

2. Các trường được chọn đặt địa điểm tổ chức Hội thi

- Tổ chức đón tiếp đại biểu các cơ quan, ban ngành và giáo viên đến dự Hội thi.

- Chỉ đạo giáo viên dạy đúng chương trình theo kế hoạch của Hội thi; bố trí thời khóa biểu phục vụ Hội thi; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp được chọn dạy làm bảng tên học sinh; niêm yết sơ đồ phòng học và nội quy Hội thi; vệ sinh trường, lớp.

- Chuẩn bị phòng đợi cho giáo viên về dự thi; phòng làm việc của các tổ giám khảo; nước uống; băng rôn khẩu hiệu (nội dung: “Nhiệt liệt chào mừng thầy, cô giáo về dự Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS tỉnh Khánh Hòa năm học 2012-2013”)…

- Các đơn vị được chọn đặt địa điểm tổ chức Hội thi:

+ THCS Trần Quốc Toản (môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Hóa học, GDCD)

+ THCS Nguyễn Hiền (môn: Toán, Sinh học, Công nghệ)

+ THCS Thái Nguyên (môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật)

- Phân công trường bố trí các tiết dạy để giám khảo dự giờ thể nghiệm thống nhất cách đánh giá xếp loại tiết dạy như sau:

TT

Đơn vị

Dạy môn

Giám khảo môn

1

THCS Thái Nguyên

Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD

Mỹ thuật

Âm nhạc, Mỹ thuật, TD

2

THCS Trần Quốc Toán

Hóa,

Hóa học, Sinh học

Tiếng Anh

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

3

THCS Nguyễn Hiền

Toán

Toán, Vật lý, Công nghệ

 

3. Trưởng phòng GDĐT các huyện, TX, TP

- Lập hồ sơ dự thi của đơn vị mình. Hồ sơ gồm:

+ Danh sách đoàn tham gia dự thi của đơn vị, gồm trưởng đoàn và các giáo viên tham gia dự thi theo mẫu (phụ lục 1);

+ Bản tóm tắt thanh tích cá nhân của các giáo viên tham dự Hội thi (có ký và đóng dấu xác nhận của Phòng GDĐT);

+ Tổng hợp SKKN (hoặc sản phẩm NCKHSPUD), đã được công nhận và xếp loại;

+ Phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2011-2012;

+ Bản photo giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện (TX, TP) năm học 2010-2011 đến nay (hoặc giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2009-2010; giấy chứng nhận đủ điều kiện dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh).

Tất cả hồ sơ trên bỏ vào phong bì, ghi rõ tên đơn vị, gửi về Sở GDĐT (đ/c Huỳnh Bá Lộc). Riêng danh sách đoàn, ngoài việc gửi bằng văn bản, phải gửi email qua hộp thư ldthuan@khanhhoa.edu.vnlbhai@khanhhoa.edu.vn; hbloc@khanhhoa.edu.vn

- Chỉ đạo tổ bộ môn hỗ trợ giáo viên xây dựng tiết dạy, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để giáo viên tham gia dự thi đạt kết quả tốt nhất.

4. Giáo viên dự thi

- Chuẩn bị kỹ và hoàn thành 3 nội dung thi theo quy định.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy của Hội thi.

- Chuẩn bị các điều kiện, thiết bị và phương tiện dạy học cần thiết.

- Nộp 3 tập giáo án cho giám khảo trước khi thực hiện tiết dạy. Yêu cầu soạn vi tính, in trên giấy A4, đúng quy định về giáo án của bộ môn (nếu dạy bằng giáo án điện tử, phải in tất cả các slide thực hiện trình tự giờ dạy và đóng gói giáo án, chép giáo án vào đĩa CD). Đây là giáo án sử dụng trong Hội thi, cần thể hiện rõ tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học, sự phối hợp giữa thầy và trò, các tình huống của giờ dạy, thể hiện rõ phương pháp dạy học, nội dung tích hợp, lồng ghép…

5. Giám khảo

- Thực hiện nghiêm túc nội quy Hội thi, làm việc độc lập với tinh thần trách nhiệm cao và sự công tâm, khách quan trong đánh giá kết quả dự thi của giáo viên.

- Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ mà Ban tổ chức và trưởng Ban Giám khảo giao.

- Không được tư vấn tiết dạy cho giáo viên dự thi; chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về tính bảo mật liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Phải tham gia dự giờ thể nghiệm để thống nhất cách đánh giá, nhận xét và xếp loại tiết dạy.

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình đúng quy định, đúng quy trình (dự giờ, nhận xét và góp ý tiết dạy, kiểm tra và chấm bài khảo sát kết quả giờ dạy, xử lý hồ sơ sau khi dự giờ xong…)

6. Thanh tra, giám sát Hội thi

Bộ phận thanh tra xây dựng nội dung, kế hoạch thanh tra, giám sát quá trình tổ chức và việc thực hiện nội quy Hội thi, báo cáo kịp thời những sai sót, tiêu cực (nếu có) cho Ban tổ chức để kịp thời khắc phục, giúp Hội thi đạt kết quả cao nhất.

7. Kế hoạch thực hiện (có hướng dẫn sau)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Kinh phí tổ chức Hội thi: Theo chế độ hiện hành. Sở GDĐT thực hiện từ nguồn ngân sách.

2. Kinh phí làm đồ dùng dạy học: Các trường dùng kinh phí của mình chi theo thực tế; sau khi dạy xong, đồ dùng dạy học phải được nhập vào thiết bị của nhà trường (thực hiện theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

3. Cơ cấu giải thưởng

a. Giải cá nhân: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi qua Hội thi được Sở GDĐT cấp giấy chứng nhận và hưởng chế độ theo quy định; giáo viên được xếp loại Xuất sắc sẽ được tặng giấy khen và thưởng theo quy định hiện hành.

b. Giải tập thể: 1 giải nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Hội thi giáo viên dạy giỏi là một hoạt động chuyên môn lớn của ngành, có ý nghĩa thiết thực trong việc đánh giá chất lượng đội ngũ của mỗi đơn vị. Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, mọi vướng mắc cần liên hệ với Sở GDĐT (Phòng GDTrH) để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:                                                                                                KT. GIÁM ĐÔC

- Như trên;                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, GDTrH.           

                                                                                                                                                                           (đã ký)

 

                                                           

                                                                                                                                                                   Phan Văn Dũng                                           

 

        

 


Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN