Giáo dục thường xuyên
Công nhận kết quả BDTX năm học 2013-2014  
Đăng ngày: 27/12/2014

Quyết định công nhận kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

- Quyết định

- Danh sách GV


Kết quả bài thu hoạch hè 2013  
Đăng ngày: 13/06/2014

Kết quả bài thu hoạch chính trị hè 2013 của CB, GV ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hoà.

Các đơn vị tải về tại đây


 


Công văn số 138/SGDĐT-GDTX về thiết lập hồ sơ BDTX  
Đăng ngày: 27/03/2014

Để giúp các đơn vị quản lý tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 8576/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/12/2012 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện các loại hồ sơ như sau:

1. Lưu trữ các loại văn bản chỉ đạo công tác BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Kế hoạch triển khai công tác BDTX hàng năm của đơn vị, trong đó nêu rõ nội dung thực hiện từng giai đoạn, nội dung môđun bồi dưỡng, hình thức học, hình thức đánh giá, tổng số giáo viên tham gia từng môđun.  

3. Danh sách tổng hợp đăng ký môđun BDTX của giáo viên.

4. Quyết định của Hiệu trưởng phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán của đơn vị.

5. Bảng tổng hợp kết quả BDTX của từng giáo viên.

6. Các biên bản của tổ, nhóm trong các buổi trao đổi chuyên đề BDTX.

7. Bài thu hoạch của giáo viên từng năm qua hình thức tự học, trong đó nêu rõ các nội dung thu thập được và những ứng dụng, kết quả đạt được trong quá trình giảng dạy, quản lý.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện những quy định trên để công tác BDTX đi vào nề nếp, đúng quy định và đạt kết quả./.

Tải công văn tại đâyĐịa chỉ tải tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên  
Đăng ngày: 20/02/2014

Các đơn vị tải về tại địa chỉ:

http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/

hoặc bấm vào đây


Công văn số 738/SGDĐT-GDTX ngày 14/10/2013 ban hành công văn hướng dẫn khai thác tài liệu BDTX trên mạng  
Đăng ngày: 22/10/2013

Các đơn vị tải về để phổ biến cho CB, GV nghiên cứu, học tập

Tải về công văn tại đâyKế hoạch BDTX năm học 2012-2013  
Đăng ngày: 15/03/2013

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ công văn số 173/SGDĐT-GDTX-CN ngày 31/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

Căn cứ tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012-2013 như sau:

                I. Mục đích

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, thị xã, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

II. Nguyên tắc

1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và các nhà trường trong công tác bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.

               4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

 

Chi tiết trong công văn đính kèm

 


Kiểm tra GDTX  
Đăng ngày: 08/01/2013

ABC THỬ UPLOAD


Kiểm tra công nhận thị xã Ninh Hòa đạt Phổ cập giáo dục THĐĐT và THCS năm 2012  
Đăng ngày: 24/11/2012

Kiểm tra công nhận thị xã Ninh Hòa đạt Phổ cập giáo dục THĐĐT và THCS năm 2012.

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN