Chức năng, nhiệm vụ
Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  
Đăng ngày: 02/10/2012

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tải quyết định tại đây


Thông tư liên bộ số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV  
Đăng ngày: 16/02/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh), Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện)  


Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục  
Đăng ngày: 28/05/2011

Nghị định này quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

Chi tiết văn bản


Chức năng nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hòa  
Đăng ngày: 29/03/2011

 

HƯỚNG DẪN

 

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức  của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân  các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3159/QĐ-UBND

 

ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


Ban hành Bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh   
Đăng ngày: 29/03/2011

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Ban hành Bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN