Chuyên mục: Tin giáo dục  
Ngày đưa tin: 18/04/2018    

Kế hoạch ôn tập kiểm tra Học kỳ II năm học 2017-2018.

 

UBND THỊ XÃ NINH HÒA

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Số: 232/PGDĐT

V/v Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra

học kỳ II năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


                    Ninh Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2018

 

                        Kính gửi:          - Các trường Trung học cơ sở trong thị xã;

                                                - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Hòa.

 

 

       Thực hiện công văn số 691/SGDĐT-GDTrH ngày 09/4/2018 của Sở GDĐT Khánh Hòa về việc Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS năm học 2017-2018, Phòng GDĐT Ninh Hòa hướng dẫn các trường thực hiện một số nội dung cần thiết sau đây:

I. VỀ THỰC HIỆN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HỌC SINH

       Hiệu trưởng các trường cần có các biện pháp quản lý, tăng cường chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực, chủ động trong dạy và học; kiểm tra, đánh giá cho điểm nghiêm túc, chính xác, công bằng; khắc phục tình trạng kết quả đánh giá không phản ánh đúng thực chất việc dạy và học, tác động tiêu cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

       Các trường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình các môn học theo quy định của Bộ và Sở GDĐT; thực hiện nghiêm túc giảng dạy theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng và nội dung giảm tải.

       Có kế hoạch tổ chức dạy bù; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn tổ chức ôn tập chu đáo cho học sinh các khối lớp, đặc biệt là đối với học sinh có học lực yếu, yêu cầu phải biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp, có hướng dẫn, gợi ý trả lời.

       Về phương thức ôn tập - kiểm tra đánh giá, yêu cầu:

       - Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập, ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.

       - Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh; kiểm tra đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

       - Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên bộ môn phân loại học sinh theo khả năng nhận thức; tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu, cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm chuyên môn, những học sinh khá giỏi để hỗ trợ và giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của môn học.

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Chương trình ôn tập, kiểm tra

       Nội dung chương trình ôn tập, kiểm tra trong phạm vi 14 tuần đầu của học kỳ II theo PPCT hiện hành.

2. Ra đề kiểm tra:

       - Sở GDĐT sẽ ra đề kiểm tra chung cho các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật lý và Hóa học lớp 9.

       - Phòng GDĐT ra đề kiểm tra chung cho các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý và Tiếng Anh cho các khối lớp 6, 7, 8; Hóa học lớp 8.

       - Các môn còn lại, Phòng GDĐT giao cho Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo ra đề chung và tổ chức kiểm tra chung theo đúng quy định của chương trình. Riêng đối với môn Tin học: trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung, thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục ban hành kèm công văn số 1878/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục trung học năm học 2017-2018.

3. Cấu trúc đề kiểm tra:

       - Đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học theo hình thức tự luận.

       - Đề kiểm tra môn Tiếng Anh:

       + Kết hợp hình thức viết và trắc nghiệm khách quan (TNKQ chiếm tỉ lệ 80%).

       + Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 của 2 trường THCS Đinh tiên Hoàng và Hùng Vương sẽ có phần lồng ghép kiểm tra kỹ năng nói. Phần đánh giá kỹ năng nói: 2,00 điểm, phần kiểm tra viết và kiến thức ngôn ngữ: 8,00 điểm. Riêng chương trình thí điểm lớp 6, 7 của trường THCS Hùng Vương, lớp 6 của trường THCS Chu Văn An và Trần Phú sẽ kiểm tra theo đề riêng (có kiểm tra phần nói).

       - Thời gian làm bài các môn Ngữ văn, Toán: 90 phút; các môn còn lại: 45 phút.

4. Lịch kiểm tra:

Ngày

Buổi

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đựng đề

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

08/5/2018

Sáng

Ngữ văn 6

90 phút

07h30

07h55

08h00

Ngữ văn 7

Chiều

Vật lý 6

45 phút

13h30

13h55

14h00

Vật lý 7

09/5/2018

Sáng

Toán 6

90 phút

07h30

07h55

08h00

Toán 7

Chiều

Tiếng Anh 6

45 phút

13h30

13h55

14h00

Tiếng Anh 7

10/5/2018

Sáng

Ngữ văn 8

90 phút

07h30

07h55

08h00

Ngữ văn 9

Chiều

Vật lý 8

45 phút

13h30

13h55

14h00

Vật lý 9

11/5/2018

Sáng

Toán 8

90 phút

07h30

07h55

08h00

Toán 9

Chiều

Hóa học 8

45 phút

13h30

13h55

14h00

Hóa học 9

Tiếng Anh 8

45 phút

15h00

15h25

15h30

Tiếng Anh 9

5. Tổ chức thực hiện:

a. Thời gian giao nhận đề kiểm tra: Phòng GDĐT chỉ giao đề cho Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng) tại Phòng GDĐT. Thời gian giao nhận đề: ngày 07/5/2018 (từ 08h00 đến 11h00).

b. Cách thức học sinh làm bài kiểm tra:

       - Học sinh làm bài trên tờ giấy làm bài (theo mẫu thống nhất của Sở GDĐT quy định).

       - Đối với môn Tiếng Anh, đề thi phần tự luận được giáo viên phát trước để học sinh làm bài. Khi hết giờ làm bài phần này thì giáo viên mới phát đề thi phần trắc nghiệm khách quan để học sinh làm tiếp (cả hai phần, học sinh đều làm bài trên tờ giấy làm bài, không trả lời trên tờ đề kiểm tra);

       Phần kiểm tra nói của trường THCS Hùng Vương, Trần Phú, Chu Văn An và Đinh Tiên Hoàng (mục II.3.): Phòng GDĐT giao cho nhà trường tổ chức (mỗi phòng bố trí 2 giám khảo). Căn cứ trên các chủ đề đã học, học sinh bốc thăm và trình bày, trả lời câu hỏi của giám khảo (thang điểm 2,00đ/10,00đ).

c. Hình thức tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra:

       - Các đơn vị phải tổ chức coi kiểm tra nghiêm túc như xếp a, b, c… theo khối lớp; bố trí mỗi phòng không quá 24 học sinh, có 2 giáo viên coi, có đủ hồ sơ tổ chức coi và chấm bài kiểm tra.

       - Yêu cầu các đơn vị mở bì đựng đề kiểm tra đúng giờ ghi ở bì đựng đề, không được mở trước giờ quy định vì bất kỳ lý do gì.

       - Sau khi kiểm tra xong mỗi môn theo đề chung của lớp 9, Hiệu trưởng cử tổ trưởng (hoặc nhóm trường) tổ (nhóm) bộ môn về Phòng GDĐT để thảo luận và chấm chung để thống nhất đáp án. Thời gian: 14h00 buổi chiều cùng ngày (đối với môn thi buổi sáng) và 08h00 buổi sáng ngày hôm sau (đối với môn thi buổi chiều).

       - Việc chấm bài theo đề kiểm tra chung của Sở và Phòng GDĐT phải được đánh phách, rọc phách, bố trí giáo viên chấm tập trung, chấm 2 vòng độc lập, bám sát theo Hướng dẫn chấm của Sở và của Phòng GDĐT (Phòng sẽ sao gửi biên bản thảo luận đáp án các môn lớp 9 cho các đơn vị sau khi thảo luận và thống nhất xong). Yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo hướng dấn chấm, không được tự ý điều chỉnh và hạ thấp yêu cầu của hướng dẫn chấm nếu chưa có ý kiến chỉ đạo của Sở và Phòng GDĐT; tổ chức chấm chung 5 bài/môn trước khi triển khai chấm riêng. Bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi chấm (ghi số và chữ) và phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của tổ trưởng và 2 giám khảo, ghi cụ thể điểm từng câu ở phần lề trang đầu tờ giấy làm bài.

       - Tất cả bài kiểm tra và hồ sơ về việc tổ chức kiểm tra học kỳ phải được lưu giữ tại hồ sơ chuyên môn của nhà trường để phục vụ cho yêu cầu kiểm tra và thẩm định bài kiểm tra của Phòng GDĐT (sẽ có hướng dẫn sau).

       - Phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện công tác kiểm tra học kỳ của các đơn vị.

6. Về việc thực hiện báo cáo:

       Sau khi kiểm tra xong, yêu cầu các trường tập hợp báo cáo về Phòng GDĐT (bộ phận Phổ thông) các nội dung sau:

       + Thống kê kết quả điểm kiểm tra, báo cáo chất lượng giáo dục học kỳ II và cả năm học (mẫu đính kèm); đồng thời với việc nhập dữ liệu trực tuyến trên Google drive (yêu cầu phải kịp thời và chính xác).

       + Nhận xét và đánh giá chất lượng học sinh của đơn vị mình so với năm trước; những nhận xét và kiến nghị (bằng văn bản) đối với Sở và Phòng GDĐT về đề kiểm tra, cách tổ chức kiểm tra…

       Tất cả các báo cáo trên gởi về Phòng GDĐT (bộ phận Phổ thông, bằng văn bản và qua hộp thư điện tử: nqlinh.nh@khanhhoa.edu.vn) trước ngày 22/5/2018.

            Trên đây là hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018, yêu cầu các trường nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc, liên hệ bộ phận Phổ thông Phòng GDĐT để bàn bạc, thống nhất./.

 
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu PT, VT.

 

 

                                             TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                      

                                             Đã ký và đóng dấu                                     

 

 

                                                                                            Lê Quang Thạch

Đính kèm công văn.


Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN