Chuyên mục: Mầm non - Mẫu giáo  
Ngày đưa tin: 05/01/2010    

Danh sách các trường Mầm non và Mẫu giáo.

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON, MẪU GIÁO TRONG THỊ XÃ NINH HÒA

STT Tên Đơn vị Địa chỉ Email
1 Trường MG Ninh An   mgnan.nh@khanhhoa.edu.vn
2 Trường MG Ninh Bình   mgnbinh.nh@khanhhoa.edu.vn
3 Trường MG Ninh Diêm   mgndiem.nh@khanhhoa.edu.vn
4 Trường MG Ninh Đa   mgnda.nh@khanhhoa.edu.vn
5 Trường MG Ninh Đông   mgndong.nh@khanhhoa.edu.vn
6 Trường MG Ninh Giang   mgngiang.nh@khanhhoa.edu.vn
7 Trường MG Ninh Hà   mgnha.nh@khanhhoa.edu.vn
8 Trường MG Ninh Hải   mgnhai.nh@khanhhoa.edu.vn
9 Trường MG Hoa Sữa   mghoasua.nh@khanhhoa.edu.vn
10 Trường MG 2/9   mg2t9.nh@khanhhoa.edu.vn
11 Trường MN 1/5   mn1t5.nh@khanhhoa.edu.vn
12 Trường MG Hướng Dương   mghduong.nh@khanhhoa.edu.vn
13 Trường MG Ninh Hưng   mgnhung.nh@khanhhoa.edu.vn
14 Trường MG Ninh Ích    mgnich.nh@khanhhoa.edu.vn
15 Trường MG Ninh Lộc   mgnloc.nh@khanhhoa.edu.vn
16 Trường MG Ninh Phú   mgnphu.nh@khanhhoa.edu.vn
17 Trường MG Ninh Phụng   mgnphung.nh@khanhhoa.edu.vn
18 Trường MG Ninh Phước   mgnphuoc.nh@khanhhoa.edu.vn
19 Trường MG Ninh Quang    mgnquang.nh@khanhhoa.edu.vn
20 Trường MG Ninh Sim   mgnsim.nh@khanhhoa.edu.vn
21 Trường MG Ninh Sơn   mgnson.nh@khanhhoa.edu.vn
22 Trường MG Ninh Tân   mgntan.nh@khanhhoa.edu.vn
23 Trường MN Ninh Tây   mnntay.nh@khanhhoa.edu.vn
24 Trường MG Ninh Thân   mgnthan.nh@khanhhoa.edu.vn
25 Trường MG Ninh Thọ   mgntho.nh@khanhhoa.edu.vn
26 Trường MG Ninh Thủy   mgnthuy.nh@khanhhoa.edu.vn
27 Trường MG Ninh Thượng   mgnthuong.nh@khanhhoa.edu.vn
28 Trường MG Ninh Trung   mgntrung.nh@khanhhoa.edu.vn
29 Trường MG Ninh Xuân    mgnxuan.nh@khanhhoa.edu.vn
30 Trường MG Ninh Vân   mgnvan.nh@khanhhoa.edu.vn


Các tin khác :

          LIÊN KẾT WEBSITE

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

  

 TIN VẮN